Ogólne warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY FELDER GROUP POLSKA SP. Z O.O.

FELDER GROUP Polska sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43
44-240 Żory
 

1.    Ustalenia podstawowe
1.1     Ogólne Warunki Umowy Felder Group Polska Sp. z o.o. (*OWU*) są integralną częścią wszystkich ofert handlowych, umów sprzedaży i dostawy oraz innych umów zawieranych przez Felder Group Polska Sp. z o., w szczególności umów konserwacji i umów serwisowych. Uregulowania odmienne do postanowień OWU wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej przez Felder Group Polska Sp. z o.o. i Kupującego. 
1.2     W przypadku istniejących stałych kontaktów handlowych OWU obowiązują dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży, dostawy, umów konserwacji i umów serwisowych oraz innych umów, o ile Strony nie postanowią inaczej.
1.3     OWU dostarczane są Kupującemu na piśmie w szczególności wraz z ofertą handlową, umową lub fakturą. Z chwilą pierwszego doręczenia OWU ich treść staje się obowiązującą regulacją prawną pomiędzy Stronami. Kupujący składając zamówienie, zlecenie lub zawierając umowę sprzedaży wyraża zgodę na włączenie OWU do treści umowy, jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie niniejszych warunków przez Kupującego następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania Kupującego wynika, iż się z nimi zapoznał lub mógł zapoznać.
1.4    Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień treść OWU stanowi pomiędzy stronami wyłącznie obowiązującą regulację prawną.
1.5    Jeżeli poszczególne postanowienie OWU są lub będą nieważne lub bezskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWU.
1.6    Użyte w niniejszych OWU Felder Group Polska Sp. z o.o. określenia mają następujące znaczenie.
a)    Przez skrót „OWU” rozumie się Ogólne Warunki Umowy Felder Group Polska Sp. z o.o. 
b)    Przez "Kupującego" rozumie się adresata oferty handlowej, zamawiającego, zleceniodawcę, autoryzowanego sprzedawcę lub inną osobę prowadzącą działalność gospodarczą na własny rozrachunek będącą stroną stosunków prawnych z Felder Group Polska Sp. z o.o. 
c)    Przez "Konsumenta" rozumie się adresata oferty handlowej, zamawiającego, zleceniodawcę lub inną osobę, nie prowadzącą działalności gospodarczej będącą stroną stosunków prawnych z Felder Group Polska Sp. z o.o. 
d)    Przez „Felder” rozumie się FELDER GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żorach, 44-240, al. Jana Pawła II 43, zarejestrowaną w SĄDZIE REJONOWYM W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPIS POD NUMEREM KRS: 0000173825, NIP 6472313531, Kapitał zakładowy 50 000,- PLN opłacony w całości.

2.    Zawarcie umowy, przedmiot umowy, zakres dostawy
2.1    Wraz z zamówieniem towaru w postaci złożenia własnoręcznego podpisu na formularzu zamówienia lub oferty w inny sposób identyfikujący wolę Kupującego, Kupujący lub osoba działająca w jego imieniu oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony towar. Przyjęcie zamówienia przez Felder nastąpi w ciągu dwóch tygodni poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia lub realizację zamówienia z zachowaniem terminu nadania przesyłki.
Kupujący przekazując dane osobowe Sprzedawcy oświadcza, iż wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Sprzedawcę oraz Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Dane osobowe będą w posiadaniu Administratora przez okres 48 miesięcy od daty ich pozyskania, a szczegółowa polityka ochrony danych osobowych zawarta jest na stronie: https://www.felder-group.com/pl-pl/ochrona-danych.html
2.2    Zawarcie umowy z Felder następuje z chwilą potwierdzenia przez Felder prawidłowo złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem, że Felder po złożeniu zamówienia przez Kupującego ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia umowy lub jej wejścia w życie.
2.3    Kupujący odpowiada za prawidłowość oraz prawdziwość danych podanych na zamówieniu, zleceniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towarów dostarczonego zgodnie z jego zamówieniem.
2.4    Miejscem spełnienia świadczenia Felder jest siedziba Felder lub wskazane w zamówieniu miejsce dostawy towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.5    Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są jedynie dane i parametry technicznie pisemnie potwierdzone przez Felder w umowie.
2.6    Felder zastrzega jednocześnie możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru, wynikających z modernizacji i postępu technicznego o ile towar pomimo zmian nie zmienia swojego charakteru i właściwości technicznych i dostarczenie takiego towaru nie stoi w sprzeczności z istotnym interesem Kupującego.
2.7    Felder zastrzega, że przedstawione indywidualnie oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane techniczne są poufne i nie mogą być przez Kupującego udostępnione osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia uprawnia Felder do wystąpienie na drogę sądową z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie umowy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2.8    Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Felder zgodnie z zapisem 2.2 nie wywołuje żadnych skutków prawnych; w szczególności po stronie Kupującego nie powstaje żadne roszczenie związane z nie zawarciem umowy.
2.9    Felder dostarczy zamówiony towar zgodny z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie Maszynowej Unii Europejskiej i normami harmonizującymi. W wypadku wymagań Kupującego wykraczających poza w/w normy muszą one zostać przedstawione Felder i pisemnie określone w zamówieniu oraz zaakceptowane przez Felder.

3.    Termin dostawy, realizacji.
3.1    W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako zobowiązanie się Felder do wydania towaru Kupującemu w miejscu wskazanym w zamówieniu, w okresie wskazanych tygodni lub miesięcy, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem nadesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jednak nie wcześniej niż w dniu dostarczenia przez Kupującego wszystkich wymaganych dokumentów oraz uznania uzgodnionej kwoty na rachunku bankowym Felder. Bieg terminu dostawy nie może się także rozpocząć przed ustaleniem wszystkich warunków technicznych związanych z zamówieniem. W przypadku nie wypełnienia w odpowiednim czasie któregokolwiek z powyższych obowiązków termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
3.2    W razie żądania Kupującego dokonania zmian w zamówionym towarze, takie żądanie traktuje się jak złożenie nowego zamówienia. Nowe zamówienie zostanie uwzględnione, jeśli Felder uzna jego wykonanie za możliwe: w takim przypadku ustalony w pierwotnym zamówieniu termin dostawy nie wiąże Felder i może zostać wyznaczony nowy termin dostawy. W wypadku, kiedy żądane zmiany zamówienia zostaną uznane za niemożliwe do wykonania wiążącym obie strony jest pierwotne zamówienie.
3.3    Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływu na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców Felder lub terminowe wykonanie zobowiązania przez Felder jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności Felder może się także powoływać podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach Felder niezwłocznie poinformuje Kupującego.
3.4    Jeżeli spełnienie świadczenia z powodu wystąpienia opisanych powyżej nieprzewidzianych okoliczności pociągałoby za sobą poniesione przez Felder znacznej szkody, bądź też wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami, Felder zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
3.5    Felder zastrzega sobie prawo do świadczenia częściowego. Każdą spełnioną część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, która może być rozliczana osobno.
3.6    W przypadku opóźnienia w odbiorze przez Kupującego przedmiotu umowy Felder jest uprawniony do naliczania opłat tytułem przechowania towarów w wysokości 8,- PLN netto tygodniowo za każdy zajmowany m2 powierzchni magazynu, licząc od dnia przyjęcia towaru na magazyn w siedzibie FELDER. Po upływie 4 tygodni od momentu przyjęcia towaru na magazyn w siedzibie Felder i nie wywiązaniu się z warunków umowy przez Kupującego Felder ma prawo dalszego odsprzedania towaru, nowy termin realizacji zostanie przekazany Kupującemu na nowych warunkach ustalonych przez Felder.
3.7    W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, względnie odstąpienia od umowy przez Felder z powodu okoliczności leżących po stronie Kupującego, a w szczególności: anulowania zamówienia przez Kupującego, odmowy odebrania towaru, odmowy podpisania umowy kredytowej, odmowy zapłaty przedpłaty, odmowy dostarczenia żądanych dokumentów, Felder obciąży Kupującego karą umowną w wysokości 25% wartości netto umowy.
3.8    W wypadku instalacji towaru przez serwis Felder, strony uzgodnią odpowiedni termin instalacji uwzględniający aktualne możliwości handlowe i serwisowe Felder nie dłuższy jednak niż 2 tygodnie od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub pisemnego potwierdzenia gotowości do uruchomienia w miejscu instalacji. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy serwisantowi Felder w zakresie prostych prac montażowych, transportowych oraz porządkowych. W wypadku niemożliwości instalacji towaru w ustalonym terminie ze względu na nie spełnianie warunków instalacji zawartych w instrukcji obsługi, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów.

4.    Ceny, warunki płatności, płatność ratalna.
4.1    Ceny podane przez Felder ustalone są w walucie PLN odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru oraz nie zawierają podatku VAT, kosztów opakowania, kosztów transportu do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego, chyba, że odrębne pisemne potwierdzenia Felder postanawiają inaczej.
4.2    W wypadku transakcji ustalonej w walucie EUR, Felder zafakturuje sprzedaż w walucie PLN po kursie EUR podanym na fakturze, kurs ten jest średnim kursem NBP z dnia fakturowania. Wymagalność należności w walucie PLN jest natychmiastowa w momencie wykonania usługi lub przekazania towaru.
4.3    W stosunku do Kupujących, którzy po raz pierwszy składają zamówienia na towary Felder lub zamówienie przekracza kwotę 1500,- PLN netto Felder zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego zaliczki lub/i innego zabezpieczenia wykonania umowy (np. żądać od Kupującego wystawienia i złożenia weksla in blanco) oraz dostarczenia kopii dokumentów rejestrowych działalności gospodarczej w szczególności kopii NIP, REGON.
4.4    W wypadku transakcji z odroczonym terminem płatności Kupujący jest zobowiązany zawrzeć umowę kredytową przedstawioną przez Felder na warunkach wskazanych przez Felder. Odmowa zawarcia umowy kredytowej powoduje natychmiastową wymagalność całej należności w dniu potwierdzenia gotowości wykonania zamówienia przez Felder. 
4.5    Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Felder lub wpłaty gotówkowej w kasie Felder potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem.
4.6    W wypadku zalegania przez Kupującego z płatnościami na rzecz Felder Kupujący pokryje koszty upomnienia oraz odsetki za opóźnienie w następującej wysokości:
    -    odsetki umowne w wysokości 0,1% dziennie licząc od dnia wymagalności 
    -    20,- PLN kosztów 1. upomnienia w terminie 5 dni licząc od dnia wymagalności 
    -    40,- PLN kosztów 2. upomnienia w terminie 15 dni licząc od dnia    wymagalności
    -    40,- EUR kosztów opóźnienia w płatności zgodnie z przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
    -    wszystkich kosztów prawnych w tym zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz komorniczych.

5.    Warunki gwarancji i reklamacje.
Obowiązują krajowe, ustawowe warunki gwarancji z zachowaniem poniższych postanowień: 
okres objęty gwarancją rozpoczyna się z dniem przekazania produktu i trwa 12 miesięcy. Roszczenia gwarancyjne będą rozpoznawane oraz usuwane przez Gwaranta niezwłocznie, tj. bez zbędnej zwłoki w sposób uwzględniający rodzaj i zakres zdiagnozowanej oraz wykazanej wady.
5.1    Felder ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszystkie wady materiałowo
-produkcyjne dotyczące dostarczonego towaru, pod warunkiem ich stwierdzenia i uznania stosownym protokołem. Felder uzupełni wszystkie braki i usunie wady na swój koszt.
5.2    Naprawy gwarancyjne są wykonywane całkowicie nieodpłatnie. Odpowiedzialność Felder nie obejmuje kosztów następczych (w tym utraconych korzyści).
5.3    Podstawą roszczeń wynikających z gwarancji jest faktura VAT wystawiona przez Felder oraz zapłata całej kwoty faktury lub nie zaleganie z płatnościami w stosunku do Felder przez Kupującego.
5.4    Gwarancją objęte są wyłącznie towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi z zachowaniem następujący punktów:
    -    zapoznanie i zachowywanie wytycznych zawartych w instrukcji obsługi
    -    zapewnienie odpowiednich warunków podczas transportu w przypadku transportu własnego przez Kupującego
    -    zapewnienie odpowiednich warunków ustawienia oraz miejsca użytkowania    obrabiarki (np. temperatura pomieszczenia)
    -    użytkowanie obrabiarki z odpowiednim odciągiem wiórów 
    -    podłączenie obrabiarki przez uprawnionego elektryka do sieci elektrycznej wyposażonej w odpowiednie     zabezpieczenia
    -    dokonanie przeglądu i konserwacji z zachowaniem terminów zawartych w instrukcji obsługi lub innych pisemnych umowach. 
5.5    Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte:
- usterki wynikające z niedotrzymania wyznaczonych warunków eksploatacji i ustawienia (fundament pod maszynę, zasilanie elektryczne, zasilanie sprężonym powietrzem, odciąg itd.),
- usterki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub siły/czynników zewnętrznych i uszkodzeń mechanicznych (zadrapania, wybrzuszenia, skrzywienia itd.),
- zużycie w wyglądzie wynikające z bieżącego użytkowania (np. uszkodzenie lakieru, zadrapania itd.),
- usterki wynikające z niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek, braku bieżącej konserwacji,
- części zużywające się (np. łożyska, pasy, wrzeciona gwintowane, nakrętki wrzecion, segmenty zębate, koła zębate, łamacze wióra, grzałki, prowadnice liniowe i wózki liniowe, itd.),
- elementy z tworzywa sztucznego (np. uchwyty, zaciski, pokrętła ręczne, naklejki, zatyczki, osłony, zgarniaki, koszyczki stołu formatowego, itd.),
- usterki powstałe na skutek korozji, działania ognia czy wody,
- usterki powstałe na skutek czynników zewnętrznych, tj. zanik jednej fazy, niewłaściwe zabezpieczenie jednostkowe, za wysokie/za niskie napięcie, uderzenie pioruna, przepięcie itd.,
- usterki wynikające z błędnego montażu lub rozruchu przez Kupującego lub osoby trzecie.
- zerwanie plomby gwarancyjnej na elektrycznej skrzynce przyłączeniowej
- precyzji działania, jeżeli obrabiarka nie została uruchomiona przez serwis Felder
- wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody następcze i transportowe 
5.6    Wszelkie naprawy, udoskonalenia i inne zmiany mające wpływ na pracę towaru zakupionego w Felder przeprowadzone bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia przez Kupującego nie są objęte odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, jak również mogą spowodować utratę gwarancji na inne podzespoły i części towarów.
5.7    Kupujący jest zobowiązany zbadać dostarczone towary w chwili ich wydania przez Felder. Wady widoczne i oczywiste Kupujący powinien zgłaszać na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od wydania towaru, wady niewidoczne należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Dotyczy to także reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru niż określono w zamówieniu lub umowie. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.
5.8    W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący jest uprawniony do żądania usunięcia wady. Dla wykonania powyższego obowiązku strony uzgodnią odpowiedni termin, uwzględniający aktualne możliwości handlowe i serwisowe Felder. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy serwisantowi Felder w zakresie prostych prac montażowych, transportowych oraz porządkowych przy usuwaniu wady.
5.9    Felder ma prawo wyboru sposobu usunięcia wady w ramach udzielonej gwarancji (naprawa, wymiana, obniżka ceny), czy wady towaru będą usunięte u Kupującego czy też towar powinien być dostarczony do miejsca wskazanego przez Felder na koszt Kupującego.
5.10    Zgłaszanie reklamacji dokonuje się w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej (w dziale obsługi serwisowej) z podaniem numeru obrabiarki oraz dokładnym opisem usterki.
5.11    Odpowiedzialność Felder z tytułu zawartych umów jest ograniczona wyłącznie do roszczeń określonych w niniejszych OWU stosownie do treści przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego oraz udzielonej gwarancji, z wyłączeniem roszczeń wynikających z rękojmi.
5.12    Jeżeli pomimo wykrycia wady towaru jest on nadal użytkowany, Felder odpowiada wyłącznie za wadę pierwotną. 
5.13    Felder zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zamian technicznych służących polepszeniu właściwości towaru.
5.14    Kupujący nie jest uprawniony do roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.
5.15    Poza ustawowym warunkami gwarancji Felder udziela dodatkowej gwarancji producenta:
5.15.1 Maszyny marki Felder
3 lata (lub maksymalnie 5400 roboczogodzin) gwarancji na części komponentów mechanicznych (z wyjątkiem sytuacji wymienionych w punkcie 5.5.)
6 lat (lub maksymalnie 10800 roboczogodzin) gwarancji na segmenty przechylne „Easy Glide”
10 lat (lub maksymalnie 18000 roboczogodzin) gwarancji na system prowadnic stołów przesuwnych „X-Roll” w przypadku stołów przesuwnych FELDER, z wyjątkiem koszyczków i zgarniaków
Dobrowolna gwarancja dodatkowa obejmuje tylko części, nie obejmuje natomiast kosztów pracy, wysyłki, ani transportu. Na żądanie FELDER KG reklamowane części (wyczyszczone, prawidłowo zapakowane i zabezpieczone na czas transportu) muszą zostać odesłane do zakładu w ciągu 14 dni. Nieprawidłowa obsługa lub konserwacja wyklucza tę dodatkową gwarancję. Z dodatkowej gwarancji wyjęte są okleiniarki serii Gxx, szlifierki szerokotaśmowe.
5.15.2 Maszyny marki FORMAT4
6 lat (lub maksymalnie 10800 roboczogodzin) gwarancji na segmenty przechyłu „Easy Glide”
10 lat (lub maksymalnie 18000 roboczogodzin) gwarancji na system prowadnic stołów przesuwnych „X-Roll” w przypadku stołów przesuwnych FELDER, z wyjątkiem koszyczków i zgarniaków
Dobrowolna gwarancja dodatkowa obejmuje tylko części, nie obejmuje natomiast kosztów pracy, wysyłki ani transportu. Na żądanie FELDER KG reklamowane części (wyczyszczone, prawidłowo zapakowane i zabezpieczone na czas transportu) muszą zostać odesłane do zakładu w ciągu 14 dni. Nieprawidłowa obsługa lub konserwacja wyklucza tę dodatkową gwarancję.
5.15.3 Na zakupione części elektryczne, tj. silniki, wyświetlacze itp. Felder udziela 6 miesięcznej gwarancji, pod warunkiem ich wymiany przez serwis FELDER
5.16    W momencie reklamacji obrabiarki, narzędzi czy akcesoriów firma FELDER wymieni dany towar na nowy, reklamowany zostanie poddany kontroli jakości. Jeśli kontrola jakości wykaże usterkę wynikającą z winy użytkownika towar zostanie zwrócony, a koszty nowego towaru, ekspertyzy oraz wysyłki poniesie Kupujący.
5.17    Maszyny używane nie są objęte gwarancją, a wszelkie inne ustalenia wymagają formy pisemnej.
5.18    Dodatkowe uzgodnienia wymagają formy pisemnej, uzgodnienia ustne nie są wiążące.  

6.    Zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej.
6.1    Felder zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów do chwili zapłaty przez Kupującego pełnej ceny wszystkich towarów.
6.2    W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego Felder ma prawo na koszt Kupującego żądać wydania zastrzeżonego co do własności towaru w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Niniejszego żądania nie uznaje się za wykonanie prawa odstąpienia od umowy.
6.3    Zastrzeżenie prawa własności sprzedanych towarów jest skuteczne względem wierzycieli Kupującego, jeżeli ma formę pisemną.
6.4    Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz Felder. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Felder w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Felder.
6.5    Kupujący nie ma prawa zbycia wierzytelności przysługujących od Felder na rzecz osób trzecich.

7.    Miejsce wykonania, właściwość sądów.
7.1    Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie. 
7.2    Jeżeli umowa niniejsza została zawarta między Przedsiębiorcami, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rybniku względnie Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Gliwicach - a to z uwagi na wartość przedmiotu sporu.
7.3    Jeżeli umowa niniejsza została zawarta z osobą niebędącą Przedsiębiorcą, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Konsumenta lub zgodnie z warunkami określonymi przepisami prawa.
7.4    Informacje odnośnie rozstrzygania sporów online:
Komisja Europejska pod poniższym linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online (OS). Felder zakłada, że w każdym wypadku, wspólnie z Klientem może osiągnąć, zadowalające obie strony, rozwiązanie. Stąd też oraz ze względu na to, Felder nie jest zobowiązany do udziału w procesie rozstrzygania sporów online, nie będzie w nich uczestniczyć. Klient proszony jest o kontakt wykorzystując podane dane kontaktowe, a Felder niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.