Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1: OFFERTE – BESTELLING - LEVERING

1.1 Onze offertes zijn vrijblijvend en zijn gedurende één maand geldig. Bij aanvaarding van de offertes op latere datum zijn onze prijzen voor herziening vatbaar.
1.2 Onze prijzen gelden voor levering af magazijn zonder B.T.W. 
1.3 De verkoper behoudt het recht om na de bestelling, maar voor de levering de
overeengekomen prijs te verhogen indien deze verhoging het gevolg is van een
wijziging in één of meer prijsbepalende factoren. De koper heeft in dit geval het 
recht om de aankoop schriftelijk en zonder schadeloosstelling te annuleren, uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijswijziging.
1.4 Elk bijkomend vervoer dat nodig is voor de levering van de goederen wegens afwezigheid bij de eerste aanbieding op het aangegeven leveringsadres, wordt doorberekend aan de koper.
1.5 Elke geplaatste bestelling verplicht de koper tot volledige betaling van de bestelde goederen. Bij afzegging van een bestelling heeft Felder Nederland BV het recht hetzij te vorderen dat de koper de bestelde goederen afneemt en overgaat tot de volledige betaling van de bestelling, hetzij een schadevergoeding te vorderen van 30 % van het bedrag van de totale bestelling.
1.6 Indien voor de koper een aantal bijzondere vereisten belangrijk zijn voor het gebruik van de goederen, dient hij dit schriftelijk mede te delen uiterlijk op het ogenblik van de bestelling.
1.7 Levertijden worden als indicatie aangegeven en zijn niet bindend. Een te late levering kan door de klant niet worden geweigerd. Overschrijding van deze termijn kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
1.8 Alle leveringen geschieden op risico van de klant zelfs wanneer ze franco worden verzonden of verzekerd zijn.
1.9 De goederen worden geleverd overeenkomstig de algemene leveringsvoorwaarden van de fabrikant, volgens de Europese richtlijnen, waarvan de koper uitdrukkelijk erkent er kennis van te hebben genomen.
1.10 Alle risico’s waaraan de goederen kunnen blootstaan, dienen door de koper te worden gedragen vanaf het ogenblik dat de goederen ter beschikking staan van de koper.

ARTIKEL 2: BETALING

2.1 Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst met Felder Nederland BV dienen alle machines voor aanlevering te worden betaald. Leveringen van onderdelen en reparatienota’s dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij niet tijdige betaling wordt 1% rente per maand berekend, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

ARTIKEL 3: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendomsoverdracht van de goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopvoorwaarden. De koper erkent uitdrukkelijk dat de verkoper het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling, onverminderd de toepassing van artikel 1.

ARTIKEL 4: MONTAGE

4.1 Voor het opstellen en de montage van de goederen wordt volgens overeen te komen voorwaarden door de leverancier een monteur ter beschikking gesteld.
4.2 Reis- en/of verblijfskosten zijn steeds ten laste van de koper. De nodige hulpkrachten en/of materiaal dienen door de koper ter beschikking te worden gesteld. 
4.Voorafgaand aan plaatsing dient de koper te zorgen voor de nodige aansluitpunten voor electra en lucht. Ook de stofafzuiging dient aan de afzuigkappen te worden aangesloten. Indien deze voorzieningen niet tijdig door de koper in orde zijn gebracht tengevolge waarvan de levering vertraging oploopt, wordt de factuur desalniettemin opeisbaar en komen alle bijkomende kosten ten laste van de koper.

ARTIKEL 5: GARANTIE 

5.1 De goederen worden gegarandeerd volgens de voorwaarden van de fabrikant. De koper erkent uitdrukkelijk voorafgaand in kennis te zijn te zijn gebracht van deze voorwaarden, die deel uit maken van de overeenkomst.
5.2 Defecte onderdelen in de garantieperiode worden kosteloos door de fabrikant geleverd. 
5.3 De koper ontslaat verkoper uitdrukkelijk van alle schadevergoedingen aan verwerkt materiaal, alsmede van alle vergoedingen voor de indirecte schade die het gevolg is van een defect aan de geleverde goederen.
5.4 Bij een eventuele bevestiging van aansprakelijkheid door een gerechtelijke uitspraak, blijft deze aansprakelijkheid voor de verkoper beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
5.5 Gebruikte machines worden aanvaard in de staat waarin deze zich bevinden op het ogenblik van de levering. Kleine afwijkingen, die te wijten zijn aan ouderdom of slijtage vormen geen aanleiding voor de koper om de levering te kunnen weigeren. Deze kunnen nooit worden aangemerkt als een verborgen gebrek.

ARTIKEL 6: ALGEMENE BEPALINGEN

6.1 De koper dient de goederen onmiddellijk bij levering na te zien en eventuele
beschadigingen op de pakbon duidelijk en gedetailleerd te vermelden. Klachten dienen schriftelijk binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen bij de verkoper gemeld worden.
Bij gebreke aan een klacht binnen deze termijn wordt de koper geacht de levering van de goederen volledig te hebben aanvaard, alsmede de prijzen en de algemene 
verkoopvoorwaarden. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de koper niet het recht de volledige levering te weigeren. Evenmin kan een klacht geen aanleiding zijn de goederen niet te betalen binnen de overeengekomen termijn.
6.2 Verkoper aanvaardt van de partijen die contracteren enkel die algemene factuurvoorwaarden die niet strijdig zijn met onderhavige factuurvoorwaarden van verkoper en die voorafgaand aan het ogenblik van de bestelling schriftelijk en uitdrukkelijk zijn medegedeeld door de koper.
6.3 Indien verkoper door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft ze het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot het betalen van een schadevergoeding of waarborg kan worden gehouden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan staking, uitsluiting, brand, machinebreuk of elke andere vorm van bedrijfsstoornissen, hetzij bij verkoper hetzij bij één van haar leveranciers van goederen en/of diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, overstroming, stormweer, blokkade, oproer, epidemieën, devaluatie, alsmede plotselinge verhoging van de invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van leveringen door haar leveranciers alsmede het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
6.4 In geval van gerechtelijke procedure zijn alleen de rechtbank van het arrondissement Arnhem bevoegd.
6.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Informatie rond online geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) aan. Wij gaan ervan uit dat wij in elk geval, samen met onze klanten, een voor iedereen tevreden stellende oplossing kunnen vinden. Zodoende, en omdat wij niet tot deelname aan de onlinegeschillenbeslechting verplicht zijn, nemen wij er niet deel aan. Neem a.u.b. contact met ons op via de aangegeven contactgegevens en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.