Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
A: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY - PODNIKATELE
Přečtěte si, prosím, pečlivě tyto všeobecné obchodní podmínky. Ustanovení, která by Vám byla nesrozumitelná nebo nejasná, projednejte se svým obchodníkem.

I. Základní ustanovení
(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní, uzavřené mezi dodavatelem FELDER KG, společností založenou podle rakouského práva a se sídlem KR-Felder-Strasse 1, A-6060 Hall in Tirol, Rakousko, zapsanou v obchodním rejstříku Zemského soudu v Innsbrucku pod číslem FN 213629k (dále jen „prodávající"), kterou prodávající uzavře s kupujícím z řad podnikatelů (dále jen „kupující"). 
(2)Pod pojmem podnikatel se rozumí osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
(3) Obchodní společnost FELDER Group CZ s.r.o., se sídlem Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5 - Řeporyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 136361, je obchodním zástupcem společnosti FELDER KG na českém trhu s oprávněním jejím jménem sjednávat smlouvy, podepisovat je, přijímat zálohy v hotovosti a uplatňovat další práva vyplývající ze sjednaných smluv. FELDER Group CZ s.r.o. svým jménem poskytuje pozáruční servis předmětům koupě.

II. Uzavření smlouvy
1) Obchodní podmínky platí pro všechny stávající a budoucí obchodní vztahy.
2) Obchodní podmínky kupujícího, které budou odchylné, v rozporu s těmito podmínkami, nebo je budou doplňovat, nejsou součástí smlouvy, a to ani v případě, že budou vzaty na vědomí, ledaže by byl udělen výslovný písemný souhlas s jejich platností.
3) Objednáním předmětu koupě kupující prohlašuje, že má zájem o koupi objednaného předmětu koupě. Smlouva je uzavřena vyplněním objednávkového formuláře a jeho podpisem oběma smluvními stranami. Případné změny a doplňky objednávky předpokládají další dohodu smluvních stran o změně smlouvy, kterou smluvní strany potvrdí. Změny a doplňky jsou platné, jsou-li potvrzeny také elektronicky za předpokladu, že byly druhé smluvní straně doručeny. Prodávající vždy potvrdí následně objednávku do dvou týdnů od uzavření smlouvy, pokud splnění nenastane dříve. 

III. Ceny
1) Všechny ceny platí pro dodávky ze závodu, A-6060 Hall in Tirol, Rakousko.
2) Pokud není sjednáno jinak, považuje se celková cena za pevnou cenu bez DPH. Podnikatelům neplátcům DPH je k této ceně připočítána DPH v zákonné výši.
3) Ceny neobsahují náklady na dodání a dopravu.

IV. Dodávka
1) Všechny dodávky se provádějí, pokud není sjednáno jinak, ze závodu, A 6060 Hall in Tirol, Rakousko na riziko a účet kupujícího.
2) Jestliže je předmět koupě podnikateli na jeho žádost zaslán, u něj postaven nebo instalován, přechází riziko nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení opuštěním závodu na podnikatele bez ohledu na to, zda se odeslání provádí z místa plnění a kdo nese přepravní náklady.
3) Pokud kupující nepřevezme předmět koupě včas a pokud výslovně nebo mlčky odmítne převzít předmět koupě i po stanovení přiměřené dodatečné lhůty, může prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Totéž platí pro opožděnou úhradu sjednané konečné částky.
4) Vlastnické právo k obalům přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě a s ním i veškeré povinnosti vyplývající se zákona o obalech.

V. Dodací termín, vyšší moc, stávka, výluka, subdodavatelé
1) Uvedené dodací termíny jsou sjednány jako rámcové.
2) Uvedené dodací termíny mohou být dodrženy pouze při úplném a včasném zajištění dodávek prostřednictvím dopravce sjednaného kupujícím. Poruchy v obchodní činnosti prodávajícího nebo u jeho subdodavatelů, za které prodávající neodpovídá, zejména stávky, výluky, jakož i případy vyšší moci, které spočívají v nepředvídatelné a nezaviněné události, mají za následek přiměřené prodloužení dodací lhůty.
3) Dohody sjednané po uzavření smlouvy, zejména ohledně technických detailů, které mohou ovlivnit dodací lhůtu, mají za následek její přiměřené prodloužení.
4) U prodlení s dodávkou, která spočívají v okolnostech, za něž prodávající neodpovídá, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže po uplynutí sjednané dodací lhůty bude písemně urgovat dodávku a tato nebude poskytnuta během další přiměřené dodatečné lhůty počínaje dnem doručení písemné námitky z prodlení. Další nároky kupujícího na náhradu škody jsou vyloučeny.
5) U škod vzniklých z prodlení s dodávkou odpovídá prodávající pouze za úmysl a hrubou nedbalost.
6) Pokud se prodávajícímu podle odst. 2 znemožní, nebo nepřiměřeně ztíží dodávka nebo plnění, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu, jakmile se o ní dozví; povinnost prodávajícího dodat zaniká.

VI. Platba
1) Není-li sjednáno jinak, je kupní cena včetně eventuálních vedlejších nákladů splatná nejpozději 12 dnů od data vystavení faktury.
2) Pro včasnost platby je rozhodující připsání peněžní částky na účet prodávajícího.
3) Platební poukázky a šeky se přijímají jen na základě zvláštní dohody a pouze za účelem platby při zaúčtování všech nákladů.
4) Prodávající má vůči podnikateli nárok na úroky z prodlení ve výši 1,5 % měsíčně z neuhrazené částky kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje nárok prokázat a uplatnit náhradu škody vzniklou prodlením.
5) Pokud nebudou včas uhrazeny dílčí pohledávky, nebo pokud bude na majetek kupujícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je prodávající oprávněn s okamžitou účinností prohlásit za splatné všechny dosud nezaplacené pohledávky.
6) Pokud kupující dluží úhradu několika faktur nebo dílčích pohledávek, může prodávající stanovit, že bude splátka nejdříve započtena na starší dluh.
7) V případě prodlení náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na vymáhání dlužné částky vůči kupujícímu.

VII. Odpovědnost za vady
1) Prodávající uspokojí v případě vad nároky kupujícího podle vlastní volby, a to provedením opravy, náhradní dodávkou, nebo snížením ceny. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.
2) Kupující je povinen neprodleně zkontrolovat předmět koupě a bez zbytečného odkladu písemně a konkrétně reklamovat eventuální vady.
3) K odstranění vad je kupující povinen poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu; v opačném případě zanikají nároky z vad jakéhokoli druhu. Pokud se během lhůty k odstranění vad, stanovené přiměřeně ke všem okolnostem, nepodaří poskytnout nápravu plnění, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat snížení kupní ceny. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, jedná-li se pouze o nepatrné vady.
4) Na předmět koupě zakoupený podnikatelem se vztahuje záruka za jakost v délce minimálně 12 měsíců ode dne vystavení faktury.
5) Kupující je povinen přísně dodržovat návody k obsluze dodávané spolu s předmětem koupě. V případě nedodržení návodu k obsluze nevzniká odpovědnost prodávajícího.
6) Sjednané vlastnosti předmětu smlouvy, který je prodávající povinen zajistit, vyplývají výhradně ze smluvních ujednání s kupujícím nikoli z vychvalování předmětu koupě, reklamy, prospektů apod. Kupující neobdrží záruky v právním smyslu.

VIII. Nárok prodávajícího na náhradu za užívání
Pokud kupující vrátí věc kvůli odstoupení nebo neplnění, je prodávající oprávněn za dosavadní užívání věci požadovat úhradu za užívání, jakož i náklady na navrácení do předešlého stavu. Pro výpočet nároku na náhradu za užívání se zohlední optický a technický stav vráceného předmětu koupě. Úhrada za užívání činí nejméně 30 % kupní ceny netto, jakož i další poplatek za používání ve výši 4 % z celkové úhrady za každý započatý kalendářní měsíc.
IX. Odpovědnost
Odpovědnost zákonných zástupců, pověřených osob a zaměstnanců prodávajícího vůči kupujícímu je kromě případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti vyloučena.
X. Výhrada vlastnictví
1) Předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny za předmět koupě včetně všech souvisejících pohledávek prodávajícího ve vlastnictví prodávajícího.
2) V případě dalšího prodeje před úplným zaplacením kupní ceny postoupí kupující svoje pohledávky za dlužníkem prodávajícímu ve výši svých závazků vůči prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu písemně potvrdit postoupení pohledávek.
3) V případě zásahů třetích osob, zejména při obstavení předmětu koupě, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu a třetí osobu zároveň upozornit na výhradu vlastnictví prodávajícího. Kupující uhradí všechny náklady, které musí být vynaloženy na zrušení zásahu a na opětovné opatření předmětu koupě.
4) Dokud trvá výhrada vlastnictví, jsou prodej, zastavení, převod vlastnictví, pronájem, nebo jiné přenechání předmětu koupě omezující zajištění prodávajícího přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího.
5) Během doby trvání výhrady vlastnictví je kupující oprávněn držet a používat předmět koupě.6) V případě porušení povinností kupujícího uvedených v odst. 1 až 5 má prodávající právo odstoupit od smlouvy.

XI. Odstoupení
1) Bez ohledu na jiné zákonné a smluvní důvody je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující uvedl nesprávné údaje o své bonitě, zastaví svoje platby nebo dílčí platby, na jeho majetek je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo se hospodářské poměry zhorší natolik, že nelze od prodávajícího spravedlivě požadovat, aby byl smlouvou vázán.
2) Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se po uzavření smlouvy vyskytnou okolnosti, kvůli nimž není dodání možné, nebo je nelze z hospodářského hlediska spravedlivě požadovat.

XII. Příslušný soud a rozhodné právo
1) Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je pro spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní příslušný soud sídlící v Hall in Tirol, Rakousko a místem veškerých plnění smluvních stran je sídlo soudu.
2) Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, řídí se právní vztah smluvních stran rakouským právem.

XIII. Ostatní
1) Změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek musí mít ke své účinnosti písemnou formu.
2) Od požadavku písemné formy lze upustit rovněž pouze písemně.
3) Prodávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti včetně těch, které vyplývají z těchto obchodních podmínek, na autorizovaného smluvního prodejce a vyvázat se tak ze svých povinností. V souvislosti s tímto převodem se mění rovněž místo plnění na sídlo smluvního prodejce. Kupující musí být o této skutečnosti neprodleně informován. Kupující s tímto souhlasí.
4) Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neúčinnost či neplatnost ostatních ustanovení.
5) Budou-li jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná, vykládají se v tom smyslu, že místo nich je v rámci těchto podmínek zamýšleno přípustné ustanovení.
6) Ustanovení o odpovědnosti za vady a záruce FELDER KG jsou uvedeny v příslušném návodu k obsluze, popř. na internetové stránce FELDER KG pod www.felder-group.com. Prodávající s nimi kupujícího seznámí před uzavřením smlouvy.

Kupující výslovně prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zejména s články VII., VIII. a XIII., a že jim rozumí.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2014.


B: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY - SPOTŘEBITELE
Přečtěte si, prosím, pečlivě tyto všeobecné obchodní podmínky. Ustanovení, která by Vám byla nesrozumitelná nebo nejasná, projednejte s prodávajícím.

I. Základní ustanovení
1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní, uzavřené mezi dodavatelem FELDER KG, společností založenou podle rakouského práva a se sídlem KR-Felder-Strasse 1, A-6060 Hall in Tirol, Rakousko, zapsanou v obchodním rejstříku Zemského soudu v Innsbrucku pod číslem FN 213629k (dále jen „prodávající"), kterou prodávající uzavře s kupujícím z řad spotřebitelů (dále jen „kupující"), a to rovněž prostřednictvím nákupu v internetovém obchodě na www.felder-group.com (dále jen „internetový obchod").
2) Obchodní společnost FELDER Group CZ s.r.o., se sídlem Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5 - Řeporyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 136361, je obchodním zástupcem společnosti FELDER KG na českém trhu s oprávněním jejím jménem sjednávat smlouvy, podepisovat je, přijímat zálohy v hotovosti a uplatňovat další práva vyplývající ze sjednaných smluv. FELDER Group CZ s.r.o. svým jménem poskytuje pozáruční servis k předmětům koupě.
3) Spotřebitelem je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná.
4) Předmětem koupě je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále též jen „zboží"). Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

II. Uzavření smlouvy
1) Obchodní podmínky platí pro všechny stávající a budoucí obchodní vztahy.
2) Pro objednání zboží v internetovém obchodě vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.
3) Prodávající kupujícímu neprodleně potvrdí obdržení objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl. Smlouva je uzavřena, jakmile kupujícímu dojde potvrzení vyplněného objednávkového formuláře od prodávajícího. Potvrzený objednávkový formulář je smlouvou. Spotřebiteli bude bezprostředně po uzavření smlouvy k dispozici rovněž textová podoba smlouvy, resp. potvrzeného objednávkového formuláře. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a kupujícímu k ní bude na vyžádání umožněn přístup. Případné změny a doplňky objednávky předpokládají další dohodu smluvních stran o změně smlouvy, kterou smluvní strany potvrdí. Změny a doplňky jsou platné, jsou-li potvrzeny také elektronicky za předpokladu, že byly druhé smluvní straně doručeny. 

III. Ceny
1) Všechny ceny platí pro dodávky ze závodu, A-6060 Hall in Tirol, Rakousko.
2) Pokud není sjednáno jinak, považuje se celková cena za pevnou cenu bez DPH. Spotřebitelům je k této ceně připočítána DPH v zákonné výši.
3) Ceny neobsahují náklady na dodání zboží. 

IV. Dodávka
1) Všechny dodávky se provádějí, pokud není sjednáno jinak, ze závodu, A-6060 Hall in Tirol, Rakousko. Náklady na dodání, popř. přepravu hradí kupující.
2) Pokud byla v objednávce sjednána přeprava a pojištění, přechází riziko nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení prodaného zboží také při koupi se zasláním teprve předáním zboží kupujícímu.
3) Pokud kupující nepřevezme zboží včas a pokud výslovně nebo mlčky odmítne převzít zboží i po stanovení přiměřené dodatečné lhůty, může prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Totéž platí pro opožděnou úhradu sjednané konečné částky.
4) Vlastnické právo k obalům přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a s ním i veškeré povinnosti vyplývající se zákona o obalech.

V. Dodací termín, vyšší moc, stávka, výluka, subdodavatelé
1) Uvedené dodací termíny jsou sjednány v časovém rámci.
2) Uvedené dodací termíny mohou být dodrženy pouze při úplném a včasném zajištění dodávek prostřednictvím dopravce sjednaného kupujícím. Poruchy v obchodní činnosti prodávajícího nebo u jeho subdodavatelů, za které prodávající neodpovídá, zejména stávky, výluky, jakož i případy vyšší moci, které spočívají v nepředvídatelné a nezaviněné události, mají za následek přiměřené prodloužení dodací lhůty.
3) Dohody sjednané po uzavření smlouvy, zejména ohledně technických detailů, které mohou ovlivnit dodací lhůtu, mají za následek její přiměřené prodloužení.
4) U prodlení s dodávkou, která spočívají v okolnostech, za něž prodávající neodpovídá, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže po uplynutí sjednané dodací lhůty bude písemně urgovat dodávku a tato nebude poskytnuta během další přiměřené dodatečné lhůty počínaje dnem doručení písemné upomínky.
5) U škod vzniklých z prodlení s dodávkou odpovídá prodávající pouze za úmysl a hrubou nedbalost.
6) Pokud se prodávajícímu podle odst. 2 znemožní, nebo nepřiměřeně ztíží dodávka nebo plnění, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu, jakmile se o ní dozví; povinnost prodávajícího dodat zaniká.

VI. Platba
1) Není-li sjednáno jinak, je kupní cena včetně eventuálních vedlejších nákladů splatná nejpozději 12 dnů od data vystavení faktury. 
2) Platbu je nutné provést bezhotovostně na účet prodávajícího. Pro včasnost platby je rozhodující připsání peněžní částky na účet prodávajícího.
3) Platební poukázky a šeky se přijímají jen na základě zvláštní písemné dohody a pouze za účelem platby při zaúčtování všech nákladů.
4) Prodávající má vůči kupujícímu nárok na úroky z prodlení ve výši základní úrokové sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů.
5) V případě prodlení náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na vymáhání dlužné částky vůči kupujícímu.

VII. Odpovědnost za vady
1) Kupující je povinen neprodleně zkontrolovat zboží a bez zbytečného odkladu písemně a konkrétně reklamovat eventuální vady.
2) Prodávající uspokojí v případě vad nároky kupujícího, a to provedením opravy, náhradní dodávkou, nebo snížením ceny. Prodávající je však oprávněn odmítnout druh zvoleného náhradního plnění, pokud je toto možné pouze s nepřiměřenými náklady a je k dispozici jiný druh dodatečného plnění bez podstatné újmy pro kupujícího. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
3) Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
4) K odstranění vad je kupující povinen poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu; v opačném případě zanikají nároky z vad jakéhokoli druhu. Pokud se během lhůty k odstranění vad, stanovené přiměřeně ke všem okolnostem, nepodaří poskytnout nápravu plnění, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat snížení kupní ceny. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, jedná-li se pouze o nepatrné vady.
5) Na zboží se vztahuje záruka za jakost v délce minimálně 24 měsíců ode dne vystavení faktury.
6) Kupující je povinen přísně dodržovat návody k obsluze dodávané spolu se zbožím. V případě nedodržení návodu k obsluze nevzniká odpovědnost prodávajícího.

VIII. Nárok prodávajícího na náhradu za užívání
Odstoupí-li od smlouvy prodávající z důvodu ležícího na straně kupujícího, je kupující vedle náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží povinen poskytnout prodávajícímu náhradu za používání zboží, určenou podle jeho opotřebení. Náhrada za užívání se sjednává ve výši 0,5 % kupní ceny za každý započatý kalendářní den od dodání zboží kupujícímu do převzetí zboží prodávajícím.

IX. Odpovědnost
Odpovědnost zákonných zástupců, pověřených osob a zaměstnanců prodávajícího vůči kupujícímu je kromě případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti vyloučena.

X. Výhrada vlastnictví
1) Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny za zboží včetně všech souvisejících pohledávek prodávajícího ve vlastnictví prodávajícího.
2) V případě dalšího prodeje před úplným zaplacením kupní ceny postoupí kupující svoje pohledávky za dlužníkem prodávajícímu ve výši svých závazků vůči prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu písemně potvrdit postoupení pohledávek.
3) Během doby trvání výhrady vlastnictví je kupující oprávněn držet a používat zboží.

XI. Odstoupení
1) Uzavřel-li kupující smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, může bez ohledu na jiné zákonné a smluvní důvody odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. K realizaci práva odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího. Na internetových stránkách je umístěno rovněž poučení o právu na odstoupení od smlouvy. Po vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu jeho přijetí.
2) Právo na odstoupení neexistuje u dodávek strojů, které byly vyrobeny podle specifikace kupujícího, nebo které na základě jejich vlastností není možné zaslat zpět. O výrobu podle specifikace kupujícího se jedná zejména tehdy, je-li kupujícímu dodáno zboží, které není obsaženo v dodavatelském katalogu.
3) Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží hradí při uplatnění práva na odstoupení kupující. Pokud dodané zboží neodpovídá objednanému zboží, hradí náklady na vrácení prodávající.
4) Odstoupí-li kupující od smlouvy z důvodu ležícího na straně prodávajícího, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal.
5) Bez ohledu na jiné zákonné a smluvní důvody je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující uvedl nesprávné údaje o své bonitě, zastaví svoje platby nebo dílčí platby, je proti němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo se hospodářské poměry zhorší natolik, že nelze od prodávajícího spravedlivě požadovat, aby byl smlouvou vázán.
6) Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se po uzavření smlouvy vyskytnou okolnosti, kvůli nimž není dodání možné, nebo je nelze z hospodářského hlediska spravedlivě požadovat.

XII. Příslušný soud a rozhodné právo
1) Smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc českých soudů. 
2) Právní vztah mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem.

XIII. Ostatní
1) Změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek musí mít ke své účinnosti písemnou formu.
2) Od požadavku písemné formy lze upustit rovněž pouze písemně.
3) Prodávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti včetně těch, které vyplývají z těchto obchodních podmínek, na autorizovaného smluvního prodejce a vyvázat se tak ze svých povinností. V souvislosti s tímto převodem se mění rovněž místo plnění na sídlo smluvního prodejce. Kupující musí být o této skutečnosti neprodleně informován.
4) Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neúčinnost či neplatnost ostatních ustanovení.
5) Ustanovení o odpovědnosti za vady a záruce FELDER KG jsou uvedeny v příslušném návodu k obsluze, popř. na internetové stránce FELDER KG pod www.felder-group.com. Prodávající s nimi kupujícího seznámí před uzavřením smlouvy.
6) Případný spor lze řešit i mimosoudní cestou. Řešit spotřebitelské spory je oprávněna Česká obchodní inspekce či Finanční arbitr. Návrh na mimosoudní řešení podává pouze spotřebitel, a to až poté, co se mu spor s prodávajícím nepodařilo vyřešit smírně. Spotřebitel může podat návrh nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se na prodávajícího v souvislosti se sporem obrátil. Pokud strany v průběhu řízení neuzavřou dohodu nebo spotřebitel neprohlásí, že svou účast v řízení ukončuje, mimosoudní řešení sporu skončí uplynutím 90 dnů od zahájení. 

Kupující výslovně prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zejména s články VII., VIII. a XI., a že jim rozumí. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2014.


B.1 Vzorové poučení o právu odstoupit od smlouvy
FELDER KG
KR - Felder Strasse 1, A 6060 Hall in Tirol, Rakousko
zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem FN 213629 kzastoupená společností FELDER Group CZ s.r.o., 
IČ 27731553
se sídlem Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 136361 zastoupená Ing. Tomášem Vystydem
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podle § 1820 odst. 1 písm. f) a § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost FELDER Group CZ s.r.o., se sídlem Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na internetových stránkách http://www.felder.cz/, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, bez zbytečného odkladu poté, co od Vás obdržíme vrácené zboží nebo po prokázání, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete nebo je předejte na adrese společnosti FELDER Group CZ s.r.o., se sídlem Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
2.3 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady odpovídají ceně dopravy zboží dle ceníku přepravní společnosti ve vztahu k objemu a hmotnosti zásilky
2.4 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


B.2 Formulář pro odstoupení od smlouvy
FELDER KG
KR - Felder Strasse 1, A 6060 Hall in Tirol, Rakousko
zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem FN 213629 kzastoupená společností FELDER Group CZ s.r.o., 
IČ 27731553
se sídlem Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 136361 zastoupená Ing. Tomášem Vystydem

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory 
podle § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo...........................................................................................................

Datum převzetí předmětu koupě..........................................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele..............................................................................

Adresa spotřebitele...................................................................................................


Datum.......................................

 

Informace k Online-urovnání sporu:
Evropská komise poskytuje platformu https://ec.europa.eu/consumers/odr/ pro urovnávání sporu online. Vycházíme z toho, že v každém případě dokážeme s našimi zákazníky najít uspokojivé řešení. Z tohoto důvodu a z důvodu, že nejsme zavázáni k účasti na této platformě, se této nezúčastňujeme. Kontaktujte nás laskavě na uvedeném spojení, my se s Vámi obratem spojíme.