Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser (AFB)


I. Aftalens indgåelse
(1) Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle nuværende og fremtidige forretningsforbindelser.
(2) Kundens afvigende, modstående eller supplerende almindelige forretningsbetingelser er ikke gældende for aftalen, selvom vi har kendskab til disse, medmindre det skriftligt og udtrykkeligt bekræftes, at disse betingelser skal finde anvendelse.
(3) Ved bestilling af en vare erklærer kunden bindende, at han vil købe varen. Sælger accepterer bestillingen inden for 2 uger i form af skriftlig ordrebekræftelse hhv. ved ekspedition af bestillingen, idet iagttagelse af fristen afhænger af poststemplet. 

II. Priser
Samtlige priser gælder for levering ab fabrik, A 6060 Hall in Tirol.
(2) Såfremt der ikke er aftalt andet, gælder den samlede sum som fast bruttopris.
(3) Priserne er eksklusive forsendelses- og transportomkostninger.

III. Levering
(1) Såfremt der ikke er aftalt andet sker samtlige leverancer ab fabrik, A 6060 Hall in Tirol, for modtagers regning og risiko.
(2) Såfremt varen efter firmaets ønske sendes til firmaet, opstilles eller installeres hos firmaet, går risikoen for hændelig undergang eller hændelig forringelse af købsgenstanden over til firmaet når varen forlader fabrikken, uanset om forsendelsen sker fra opfyldelsesstedet og hvem der bærer fragtomkostningerne.
(3) Såfremt der i aftalen med forbrugeren er aftalt transport og forsikring, overgår risikoen for hændelig undergang og hændelig forringelse af købsgenstanden først til forbrugeren ved overgivelse af genstanden i forbrugerens besiddelse, dette gælder også i tilfælde af forsendelseskøb.
(4) Såfremt kunden ikke aftager varen inden for fristen og nægter han også efter en rimelig tillægsfrist udtrykkeligt eller stiltiende at aftage varen, kan sælger hæve aftalen og kræve skadeserstatning. Det samme gælder i tilfælde af for sen betaling af den aftalte slutsum.
(5) Sælger er ikke forpligtet til at tage emballage retur.

IV. Leveringstid, force majeure, strejke, lockout, underleverandører 
(1) De anførte leveringstider er kun vejledende.
(2) De anførte leveringstider kan kun overholdes såfremt sælger modtager komplet og rettidig levering fra sine underleverandører. I tilfælde af forhindringer hos sælger, som sælger ikke er ansvarlig for men som skyldes dennes underleverandører, specielt i form af strejke, lockout samt force majeure, der skyldes uforudsigelige og uforskyldte omstændigheder, forlænges leveringstiden i rimeligt omfang.
(3) I tilfælde af tillægsaftaler, specielt tekniske detaljer, der kan have indflydelse på leveringstiden, forlænges denne i rimeligt omfang.
(4) I tilfælde af leveringsforsinkelser som sælger ikke er ansvarlig for har kunden kun ret til at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker efter at den aftalte leveringsfrist er udløbet, der skriftligt er rykket for leveringen og leveringen herefter ikke sker inden for en yderligere rimelig tillægsfrist, der løber fra den dag hvor skriftlig meddelelse om forsinket levering modtages. Herudover har kunden ikke ret til at gøre skadeserstatningskrav gældende.
(5) I tilfælde af skader som følge af leveringsforsinkelser er sælger udelukkende ansvarlig for dolus og grov uagtsomhed.
6) Såfremt omstændigheder i henhold til stk. 2 bevirker, at leveringen eller ydelsen bliver umulig eller urimelig for sælger, skal han informere kunden om dette straks efter at han har fået kendskab til det; sælger frigøres herefter for sin leveringspligt.

V. Betaling
(1) Medmindre andet er aftalt forfalder købsprisen samt eventuelle biomkostninger senest 12 dage efter fakturadato.
(2) Modtagelsesdatoen for betalingen hos sælger er afgørende for om betaling er sket rettidig.
(3) Pengeanvisninger og checks accepteres kun efter særskilt aftale og kun som betaling under beregning af alle omkostninger.
(4) Sælger beregner morarenter på 1,5 % pr. måned over for firmaer. Der tages forbehold for dokumentation og krav om højere morarenter.
(5) Sælger beregner morarenter på 5 % over basisrentesatsen over for forbrugeren.
(6) Kunden kan kun foretage modregning i sælgers fordringer, såfremt kundens krav er ubestridt og der foreligger retskraftig kendelse; det samme gælder kundens tilbageholdelsesret og desuden skal tilbageholdelsesretten bero på krav i forbindelse med købekontrakten.
(7) Såfremt delfordringer ikke betales rettidigt eller der foreligger begæring om tvangsakkord eller konkurs i forbindelse med kunden, har sælger ret til at erklære alle åbne fordringer for forfalden til øjeblikkelig betaling.
(8) Såfremt kunden ikke har betalt flere fakturaer eller delfordringer, kan køber forlange, at det først er den ældste gæld, der skal betales.
(9) I tilfælde af mora har sælger krav på godtgørelse af rykkeromkostninger (max. 25,-Euro) pr. rykkerskrivelse samt faste gebyrer i forbindelse med advokatsalær.

VI. Garanti
(1) I tilfælde af mangelfuld vare yder sælger garanti enten i form af afhjælpning af mangelen, erstatningsleverance eller prisreduktion. Skadeserstatningskrav er udelukket.
(2) Kunden er forpligtet til straks at kontrollere varen og straks at reklamere skriftligt og detaljeret over eventuelle mangler.
(3) Er kunden forbruger, kan han i tilfælde af mangler i første omgang vælge, at efterfølgende opfyldelse af leveringsforpligtelsen skal ske ved afhjælpning af manglen eller erstatningsleverance. Sælger har dog ret til at nægte den valgte afhjælpningsform, såfremt denne medfører uforholdsmæssigt høje omkostninger og den anden afhjælpningsform ikke medfører nogen betydelige ulemper for forbrugeren. Skadeserstatningskrav er udelukket.
(4) I forbindelse med afhjælpning af mangler skal kunden give sælger en rimelig afhjælpningsfrist; i modsat fald bortfalder enhver mangelsbeføjelse. Såfremt afhjælpning slår fejl inden for den lovbestemte afhjælpningsfrist, kan kunden hæve aftalen eller kræve reduktion af købsprisen. I forbindelse med ubetydelige mangler har kunden ikke ret til at hæve aftalen.
(5) Forbrugeren skal skriftligt reklamere over synlige mangler inden for 10 dage efter modtagelse af varen. I modsat fald bortfalder mangelsbeføjelsen.
(6) Mangler, der end ikke er synlige ved omfattende kontrol af varen skal af virksomheder straks gøres gældende efter at de er opdaget. Reklamationen skal ske som anført under stk. 5.
(7) Kundens mangelsbeføjelser i forbindelse med ikke synlige mangler bortfalder, såfremt han ikke reklamerer skriftligt over disse inden 6 uger fra modtagelse af varen over for sælger, uanset om varen på det tidspunkt er monteret eller ej.
(8) I forbindelse med firmaer forælder mangelsbeføjelser 1 år efter levering af varen. I forbindelse med forbrugere er forældelsesfristen 2 år fra levering af varen.
(9) Kunden skal nøje overholde de af sælger medleverede betjeningsvejledninger. Sælger hæfter ikke såfremt betjeningsvejledningen ikke følges.
(10) Leveringsgenstandens aftalte beskaffenhed som sælger er forpligtet til at levere, fremgår udelukkende af aftalen med kunden og ikke af andre anbefalinger, reklamer, brochurer o. lign. Kunden får ingen garanti i retlig forstand.

VII. Sælgers krav på erstatning for brug af varen
Såfremt kunden tilbageleverer en vare på grund af hævelse af aftalen eller misligholdelse, kan sælger kræve brugsvederlag for den hidtidige brug af varen samt tilbageføringsomkostninger. Beregning af brugsvederlaget sker på baggrund af købsgenstandens optiske og tekniske stand. Brugsvederlaget udgør mindst 30 % af nettokøbsprisen samt et yderligere brugsvederlag på 4 % af det samlede vederlag pr. påbegyndt kalendermåned fra levering.

VIII. Ansvar
Sælgers juridiske repræsentanter, medhjælpere og medarbejdere hæfter ikke over for kunden, medmindre der foreligger dolus og grov uagtsomhed.

IX. Ejendomsforbehold
(1) Varen forbliver sælgers ejendom indtil samtlige fordringer i forbindelse med den løbende forretningsforbindelse er betalt.
(2) I tilfælde af videresalg før betaling er sket, transporterer kunden sine fordringer mod debitor til sælger. Kunden er forpligtet til skriftligt at bekræfte transporten over for sælger.
(3) I forbindelse med tredjemands udlæg, specielt udlæg i købsgenstanden skal kunden straks informere sælger om dette og samtidig gøre tredjemand opmærksom på sælgers ejendomsforbehold. Kunden bærer samtlige omkostninger i forbindelse med ophævelse af udlægsforretningen samt beskaffelse af købsgenstanden.
(4) Så længe ejendomsforbeholdet består, er salg, pantsætning, overdragelse til sikkerhed, udlejning eller anden form for overdragelse af købsgenstanden, der forringer sælgers sikkerhed samt ændring af købsgenstanden, kun tilladt efter sælgers skriftlige accept. 
(5) Så længe ejendomsforbeholdet gælder, har kunden ret til at råde over og bruge købsgenstanden.
(6) Såfremt kunden misligholder de under pkt. 1 - 5 anførte forpligtelser har sælger ret til at hæve aftalen.

X. Hævebeføjelser
(1) Bortset fra øvrige lovbestemte og kontraktlige årsager har sælger ret til at hæve aftalen, såfremt kunden har givet urigtige oplysninger om sin kreditværdighed, indstiller sine betalinger helt eller delvist, der foreligger konkursbegæring mod ham eller hans økonomiske forhold forringes i en sådan grad, at det ikke med rimelighed kan forlanges af sælger at opretholde aftalen.
(2) Sælger har ret til at hæve aftalen såfremt der efter indgåelse af aftalen indtræder omstændigheder, der gør levering umulig eller økonomisk urimelig.

XI. Opfyldelsessted og værneting
(1) Tvister i forbindelse med aftalen skal afgøres ved den for A-6060 Hall in Tirol vedkommende domstol. A-6060 Hall in Tirol aftales som opfyldelsessted for samtlige ydelser for begge parter.
(2) For aftalen gælder østrigsk ret uden henvisning til udenlandsk ret.

XII. Andet
(1) Ændringer og tilføjelser skal foreligge skriftligt for at være gyldige.
(2) Der kan ligeledes kun skriftligt gives afkald på skriftformen.
(3) Så snart der foreligger en FELDER-samarbejdsaftale går bestemmelserne i aftalen forud for nærværende almindelige forretningsbetingelser.
(4) Sælger har ret til at overdrage samtlige rettigheder og pligter, også i henhold til disse forretningsbetingelser, til en godkendt forhandler for derved at frigøre sig for sine forpligtelser. I forbindelse med en sådan overdragelse ændres opfyldelsesstedet og værneting til forhandlerens hjemsted. Kunden oplyses hermed straks om dette og erklærer sig hermed indforstået med det. 
(5) Såfremt enkelte bestemmelser er eller bliver ugyldige berøreres de øvrige bestemmelser ikke af dette.
(6) Såfremt enkelte bestemmelser i nærværende betingelser er ugyldige, skal disse ændres således at de kommer hensigten med den ugyldige bestemmelse nærmest.
(7) Bestiller en forbruger en vare ad elektronisk vej, bekræfter sælger straks modtagelsen. Modtagebekræftelsen udgør ikke nogen bindende accept af ordren. Bekræftelsen kan forbindes med accepten. I tilfælde af elektronisk bestilling gennem en forbruger, gemmer sælger aftaleteksten og på forlangende fremsendes aftalen samt de almindelige forretningsbetingelser.

XIII. Særlige bestemmelser om forbrugeraftaler i henhold til ”Konsumentenschutzgesetz” (østrigsk lov om forbrugerbeskyttelse)
(1) Leveringsomkostninger: Køber bærer omkostningerne til forsendelse hhv. transport.
(2) For aftalen gælder østrigsk ret.
(3) Forbrugeren har ret til at hæve ordren i forbindelse med fjernsalg
(3.1) Forbrugeren har ret til at annullere ordren inden for 2 uger efter modtagelse af varen over for sælger, annulleringen skal ikke indeholde nogen begrundelse og skal ske skriftligt eller ved returnering af varen til sælger. Overholdelse af fristen kræver kun at afsendelse sker inden for fristen.
(3.2) Forbrugeren er i tilfælde af annullering forpligtet til at returnere varen. Omkostningerne i forbindelse med returnering bæres af forbrugeren, såfremt han har gjort brug af sin ret til at annullere ordren. Svarer den leverede vare ikke til den bestilte vare, bærer sælger returneringsomkostningerne.
(3.3) Forbrugeren gøres opmærksom på, at han skal betale erstatning for en forringelse af varen uanset om denne skyldes korrekt ibrugtagning af varen. Værdiforringelse, der skyldes brug af varen ud over en egentlig gennemgang af varen og som bevirker, at varen ikke længere kan sælges som ”ny” godtgøres af forbrugeren.
(3.4) Annulleringsretten gælder ikke i forbindelse med levering af maskiner, der er fremstillet efter kundens specifikationer eller som på grund af deres beskaffenhed ikke er egnet til returnering. Fremstilling efter kundespecifikationer foreligger specielt når forbrugeren får leveret varer, der ikke er opført i det til enhver tid gældende produktkatalog.

Informationer til bilægning af online-strid:
Den europæiske kommission står under https://ec.europa.eu/consumers/DA en platform til bilæggelse af online-strid (OS). Vi går ud fra, at at vi i alle tilfælde kan komme til en tilfredsstillende løsning sammen med vores kunde. Da vi ikke er forpligtet til at deltage i online-strid-proceduren, deltager vi heller ikke i den. Kontakt os via de oplyste kontakt informationer og vi vil omgående sætte os i forbindelse med dig.